Impressies en inbreng PLC raadsvergadering/commissies


Bezuiniging buitensportsport-accommodaties: Het voorstel is door de gemeenteraad van de agenda gehaald vanwege de slechte communicatie met de verenigingen. PLC had in de commissie Burger al aangegeven om opnieuw met de verenigingen in gesprek te gaan alvorens verdere besluiten te nemen. Dat werd door wethouder Jilisen toen niet nodig geacht. Een blauwe maandag later kwam het college van BenW zelf met het voorstel om het toch van de agenda te halen. PLC is blij voor de verenigingen, maar daar zit ook een dubbele kant aan dat we het college niet aan de tand kunnen voelen over de inhoud van hun ronduit slechte voorstel. Verder blijft PLC voorstander om een integrale afweging te maken in het kader van de stelselherziening van de subsidie. Het betrof weliswaar een aangenomen taakstelling van de raad, maar PLC was geen voorstander van deze specifieke taakstelling en wilde het overleg met de sportverenigingen afwachten. Bekend is nu wat het resultaat was; geen of slechts verwaarloosbaar overleg!

Fractievoorzitter Henk Siroen diende mede namens D66 en de VVD een motie in om wethouder Jilisen te ontheffen van de portefeuille buitensportaccommodaties, omdat het vertrouwen diep geschonden is en er geen. De coalitiepartijen werden er door in verlegenheid gebracht en noch het CDA, noch ABC hadden een overtuigende weerwoord hierop. Joost Hendriks noemde het zelfs een foutje wat een keer kan gebeuren, maar we hebben al ruim 3 keer een vergelijkbare situatie gehad. Alle reden om in te grijpen. Het gaat niet om op de man spelen, maar puur om verantwoordelijkheid te dragen en te nemen in dit dossier om verdere ongelukken te voorkomen. We staan met zijn allen als raadsleden voor schut en dat moet doorbroken worden.

Lokale Omroep. Wanneer er sprake is van een Land van Cuijkse aanpak dan wilden we subsidie van Cuijk heroverwegen in de zin van een verhoging. We zijn overigens vrij om gelden te besteden en er is geen link met geoormerkte middelen vanuit het gemeentefonds. Het is dan eigenlijk op zich ook niet goed om ons daarop te richten. We doen dat hier wel. We willen een voorziening wel of niet adequaat subsidiëren indachtig ons beleid, houden rekening met de inspanningsverplichting die er is en kijken ook naar wat onze collega-gemeenten doen in het Land van Cuijk. We missen overigens Mill en St. Hubert en de vraag is of er perspectief is dat die ook nog aansluit. Kort en goed we staan sympathiek tegenover het voorstel, zij het dat er ook sprake is van een zogenaamde pre-prioritering en dat is geen robuust financieel beleid, immers bij de Kadernota en de Begroting maken we de integrale afweging pas. We geven het het voordeel van de twijfel en lossen onze belofte in dat wanneer er meer op schaal van land van Cuijk geopereerd zal worden we de subsidie willen verhogen naar het oorspronkelijke niveau van de ooit geoormerkte gelden vanuit het gemeentefonds.

MFA de Valuwe. Mooi te zien dat er perspectief daagt voor de realisering. Maar het is ook nog een beetje een sprong in het diepe. Financieel zijn er de nodige risico’s en worden er mogelijk precedenten geschapen v.w.b. afwijking van de financiële verordening 2014. Met MFA’s hebben we ook recent geen goede ervaringen waar het gaat over het in-control zijn van de gemeenten we pleitten er in de commissie Burger voor dat in dit geval goed te borgen?

Financieel gezien moeten we misschien nog een kaarsje opsteken op de goede afloop en het lijkt PLC dan ook verstandig om met de kaarsenkapel te beginnen. Overigens zijn we blij dat er voor wijkbewoners zo’n kapelvoorziening nog even is en dat hebben we ook van den beginne bepleit.

Gezondheidsbeleid. De nota geeft een lokaal accent aan de prioriteiten die we gemeenschappelijk hebben en dat is op zich goed. De streefcijfers zijn opgenomen en als we die halen is er nog een wereld te winnen. We pleitten net als de adviesraden voor opname ven een paragraaf ten aanzien van de gezondheidsrisico’s met betrekking tot de intensieve veehouderij. En voorts willen we het belang van waterkwaliteit articuleren!

Bestemmingsplan Buitengebied c.q. Politiehondenterrein Cruciaal was voor PLC of alternatieven deugdelijk betrokken waren bij de voorstellen en dat bleek zeker niet voldoende. Op ideeën aangedragen door omwonenden is zelfs geen reactie gekomen van BenW. Ook belangrijk is de zorg voor natuur en PLC zat in de fortuinlijke positie omdat PLC bij welk voorstel dan ook met haar stem de meerderheidspositie kon bepalen. De PLC-stem sloeg uiteindelijk door naar het voorstel van de coalitie om toch de component natuur nog een beetje te omarmen, terwijl dat bij het voorstel van een groot deel van de oppositie niet het geval was. We zitten daar immers in een gebied van een ecologische hoofdstructuur. Resultaat was dat het voorstel van het college om de politiehondenvereniging te verplaatsen geen doorgang zal vinden.